پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۴۹۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۰
کتاب حاضر درآمدی بر برخی مایه های اصلی اندیشه فمینیستی است و رویکرد آن بر هر کسی که در بطن اندیشه و عمل فمینیستی حضور داشته باشد بلافاصله آشکار می شود.
نویسنده:‌ رزمری تانگ
ترجمه: منیژه نجم عراقی
نشر نی ، 1387

به گزارش مهرخانه: کتاب درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی  به گفته مترجم، دعوت خواننده است بر سر خوان گسترده اندیشه هایی که بر گروهی از ذهن های کوشنده گذشته است،‌ بی آن که مدعی باشد یا نوید دهد که پاسخی قطعی برای پرسش های خود خواهد یافت و به گفته نویسنده این کتاب صرفا روشن ساختن برخی از چشم انداز های اصلی اندیشه فمینیستی است.
در مقدمه کتاب با عنوان گونه های اندیشه فمینیستی آمده است: نظریه فمینیستی کلیتی واحد نیست و نظریات یا دیدگاه های بسیاری را در بر می گیرد که هر یک می کوشند توصیفی از ستم بر زنان ارائه دهند و با تبیین علل و پیامد های آن راهبردهایی برای رهایی زنان از قید آن تجویز کنند.
کتاب حاضر درآمدی بر برخی مایه های اصلی اندیشه فمینیستی است و رویکرد آن بر هر کسی که در بطن اندیشه و عمل فمینیستی حضور داشته باشد بلافاصله آشکار می شود. نویسنده کتاب اذعان دارد که؛ محدودیت های مکان و زمان در بسیاری از موارد او را از پرداختن به ژرفا یا روح نظریات بازداشته و همچنین پیشینه پژوهشی و سلایق شخصی او نیز محدودیت های بیش تری به میان آورده است.
کتاب در نه فصل به بررسی و نقد فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم رادیکال و مباحث تولید مثل و مادری، فمینیسم رادیکال و مباحث جنسیت و میل جنسی، فمینیسم روانکاوانه، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم اگزیستانسیالیستی، فمینیسم پسامدرن و نتیجه گیری است.

در فصل اول؛ با عناوین ریشه های فمینیسم لیبرال، تاریخچه پیدایش اندیشه لیبرال فمینیستی، فمینیسم لیبرال قرن هیجدهم: آموزش برابر برای زنان و مردان، فمینیسم لیبرال در قرن نوزدهم: حقوق مدنی و فرصت های اقتصادی برابر برای مردان و زنان، فمینیسم لیبرال در قرن بیستم:‌ کم و زیادهای رفتار مساوی با مردان و زنان سمت و سوی فمینیسم لیبرال معاصر، به بررسی و نقد فمینیسم لیبرال پرداخته است. فمینیسم لیبرال از مکتب سیاسی لیبرال سربرآورده است.

فصل دوم با بررسی مفهوم مارکسیستی بشر، نظریه اقتصادی مارکسیسم، نظریه اجتماعی مارکسیسم و نظریه سیاسی مارکسیسم به معرفی فمینیسم مارکسیستی معاصر تحت عناوین خانواده یا خانوار، زیر سایه سرمایه داری؛ اجتماعی شدن کار خانگی در برابر دستمزد خانه داری؛ مبارزه برای دستمزد خانه داری و جنبش هم ارزی و همچنین نقد فمینیسم مارکسیستی از منظر جامعه گرایانه و همچنین سوسیالیست فمینیستی پرداخته است.
به اعتقاد فمینیست های مارکسیست تحلیل طبقاتی در نهایت بهتر از عهده تبیین موقعیت و کارکرد های زنان بر می آید. در جامعه سرمایه داری زنان بوژوا، ستمی را که به زنان طبقه کارگر می رود تجربه نمی کنند. فمینیسم مارکسیست تمام زنان اعم از کارگر و بورژوا را به این دعوت می کند که ستم بر زنان را بیش از آن که نتیجه اقدام ارادی افراد بدانند به ساختار های اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی ملازم با سرمایه داری نسبت دهند.

در فصل سوم تحلیل رادیکال فمینیستی درباره زایش و پرورش کودک با عناوین مادری: ‌لعنت یا نعمت؛ ستم بر زنان؛ ‌سرچشمه آزادی بخشی به زنان و مادری کردن: دوستش بداریم یا رهایش کنیم؟ بیان شده و همچنین با ذکر استدلال مخالفان مادریت طبیعی و هواداران مادریت طبیعی به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته است.

در فصل چهارم مباحث جنسیت و میل جنسی از نگاه فمینیسم رادیکال بیان شده است. جنس زیست شناختی و جنسیت مرد سالارانه؛ آندروژنی: راهی برای حل مسئله تحمیل مردسالارانه زنانگی و مردانگی؛ برگذشتن از آندروژنی: فرهنگ زنان راه حل نهایی برای تحمیل مردسالارانه زنانگی و مردانگی؛ میل جنسی از دیدگاه فمینیستی؛ هم جنس خواهی زنان به منزله الگوی میل جنسی زنانه که در مهار زن است؛ عناوین این فصل را تشکیل می دهند. همچنین در این فصل به نقد فمینیسم رادیکال با عناوین طبیعت زن: آیا منشا خوبی وی است؟؛ عواطف زن: ‌آیا منشا خوبی وی است؟؛ خوبی زن: آیا چنین چیزی وجود دارد؛ پرداخته شده است.

فمینیسم روان کاوانه در فصل پنجم مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. در این فصل ریشه های فمینیسم روان کاوانه؛ نقدهای معیار فمینیستی بر نظریه فروید؛ به کار بستن روان کاوی برای مقاصد فمینیستی بررسی شده است.

فصل ششم به بررسی فمینیسم سوسیالیستی اختصاص دارد. فمینیسم سوسیالیستی عمدتا حاصل نارضایتی فمینیست های مارکسیست از گوهر کورجنسیتی اندیشه مارکسیستی بوده است، یعنی ناخشنودی از اینکه سالار مردان مارکسیست ستم بر زنان را به اندازه ستم بر کارگران مهم نمی دانستند و فرض می کردند ستمی که مردان بر زنان روا می دارند نسبت به عذابی که طبقه کارگر در جامعه سوداگری متحمل می شود ناچیز است. در این فصل نظریه دو سیستمی؛ نظریه سیستم های وحدت بخش و همچنین نقد هایی بر این دو نظریه عنوان شده است.

فصل هفتم؛ فمینیسم اگزیستانسیالیستی در سه بخش هستی و نیستی سارتر، زمینه یا برای جنس دوم؛ سیون دوبووار: اگزیستانسیالیسم برای زنان و نقد فمینیسم اگزیستانسیالیسمی به معرفی، بررسی و نقد فمینیسم اگزیستانسیالیستی روی آورده است. 

فمینیسم پسامدرن در فصل هشتم مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این فصل برخی تاثیرات عمده بر اندیشه فمینیستی پسامدرن ذکر و همچنین فمینیسم پسامدرن از سه دیدگاه الن سیسکو؛ لوس ایریگاری و ژولیا کریستوا عنوان شده است. فمینیسم پسامدرن به رغم تمام انتقاداتی که به آن وارد است یکی از پر شور ترین پیشرفت های اندیشه فمینیستی معاصر به شمار می آید.
در فصل آخر با عنوان نتیجه گیری: ‌مواضع و تفاوت ها، نویسنده به ارزیابی خود از نظریات فمینیستی می پردازد و همچنین تمایلات خود را در این زمینه مشخص می کند.

کتاب درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی در 424 صفحه توسط نشر نی منتشر شده است.

انتهای پیام/900916
برچسب ها: کتاب
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: