پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۸۲۴۴
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۹
در روزهای بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در کشور و چالش‌های پیش‌آمده در راستای بند مربوط به زنان این لایحه، در جدول زیر مروری خواهیم داشت بر بندهای مربوط به زنان و خانواده در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه.


به گزارش مهرخانه، در روزهای بررسی لایحه احکام برنامه ششم توسعه در کشور و چالش‌های پیش‌آمده در راستای بند مربوط به زنان این لایحه، در جدول زیر مروری خواهیم داشت بر بندهای مربوط به زنان و خانواده در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه.


موضوعات

برنامه اول

برنامه دوم

برنامه سوم

برنامه چهارم

برنامه پنجم

مشارکت زنان

در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی

الف)هدف کلی/

18-3- مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن.

ج - تصویر کلان برنامه/

1- جمعیت

خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور/ اعتلاء موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی - اجتماعی جامعه و خانواده

بخش دوم خط مشیهای اساسی /13- مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی ‌زن.

ماده 71 - شورای برنامهریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

ن - پیشنهاد برنامههای توسعه مشارکت زنان و جوانان بهویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی

ماده 111/

د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتـي، نهادهـاي مـدني و تـشكلهاي زنـان بـه مجلس شوراي اسلامي.

*ماده 196-

دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهاي مردمی درصحنه‌هاي امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:

ط- پشتیبانی از رده‌هاي مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌هاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و

حجاب و تحکیم بنیاد خانواده

زنان سرپرست خانوار*ماده 56 - در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامهریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمیکند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را برای تهیه ابزار کار دراختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند. این تسهیلات به‌صورت وام بدون بهره بوده وکارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین میکند. بیکاران ساکن در روستاها و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه‌آموختگان بخش‌های فنی وحرفه‌ای دولتی و غیردولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی حداکثر ده میلیون (00010 000) ریال معین میشود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ سادهترین شکل اخذ تعهد، ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک‌بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده‌شده را بهنحوی معین کند که واقع‌بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام‌گیرنده باشد.

*ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

د-برای بهرهگیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینههای مالی، حقوقی، مشاورهای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بیسرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند.

*ماده 30 /

3- دادن يارانه کارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخشهاي خصوصي، تعـاوني و عمـومي) واحـدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري درچـارچوب ضـوابط و اسـتانداردهاي مـصوب در شـهرهاي آوچـك و متوسط و کليه روستاهاي آشور براي گروههاي کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

*ماده 69/

ج) تــأمين بيمــه خــاص (در قالــب فعاليتهــاي حمــايتي)، بــراي حمايــت از زنــان سرپرســت خــانوار و افــراد بي سرپرست با اولويت کودکان بي‌سرپرست

*ماده 79-

ي) تهيـه و تـدوين طـرح جـامع توانمنـدسـازي زنـان خـود سرپرسـت خـانوار بـا همكـاري سـاير سـازمانها و نهادهاي ذي‌ربط و تشكل‌هاي غيردولتي و تصويب آن در هيئت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ل) افزايش مستمري ماهيانه خانوادههاي نيازمند و بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحـت پوشـش دستگاههاي حمايتي بر مبناي چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

*امور اقتصادى:

/ب) گسترش عدالت اجتماعى با:

35-7- حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار

*ماده 230/

دولت با همکاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهاي تحکیم بنیان خانواده، بازنگري قوانین مقررات مربوطه، پیشگیري از آسیب‌هاي اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادي - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌هاي زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهاي دینی و اصلاح ساختار اداري تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

*ماده 39/

به منظور توانمندسازي افراد و گروه‌هاي نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌هاي اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌هاي مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

ج - تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌هاي اجراي برنامه

زنان و کودکان بی‌سرپرست


تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تأمین اجتماعی، معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال برای پرداخت مستقیم کمک ‌معاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و کودکان بی‌سرپرست و...

‌*بخش دوم - خط مشیهای اساسی/5 -تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی بوسیله تأمین منابع از محل بودجه
عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و‌کودکان بی‌سرپرست و معلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.

*ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

د-برای بهرهگیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینههای مالی، حقوقی، مشاورهای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بیسرپرست مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیردولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا شوند.اشتغال زنان*ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

ب طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

*ماده 54/الف/1-

دورههاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مـورد تـصدي کارآنـان، بـه منظـور افـزايش سـطح کارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به خصوص براي زنان) به‌ويژه از طريق آموزشهاي کوتاه‌مدت.

*ماده 110/

ج) گسترش حمايت‌هاي اجتماعي (تأمين اجتمـاعي، بيمـه بيكـاري،ايجـاد، توسـعه و تقويـت سـازوکارهاي جبراني، حمايت‌هاي اجتماعي از شاغلين بازار کار غيررسمي، توانبخشي معلولين و برابـري فرصـت‌ها بـراي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).

*ماده 210/

الف) توانمندسازي جوانان، زنان، فـارغ‌التحـصيلان و سـاير افـراد جويـاي کار، در راسـتاي برقـراري تعـاملات اجتماعي لازم جهت شكلگيري فعاليت واحدهاي تعاوني.

*ماده 103/

تبصره 1:

سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» براي متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی براي زنان منظور نمی‌گردد.

*ماده 230/

دولت با همکاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهاي تحکیم بنیان خانواده، بازنگري قوانین مقررات مربوطه، پیشگیري از آسیب‌هاي اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادي - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌هاي زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهاي دینی و اصلاح ساختار اداري تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

اوقات فراغت و ورزش زنان

*بخش دوم خط مشیهای اساسی /12- توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.

*تبصره ٦٥ - دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن درجامعه اسلامي اقدام نمايد.

*بخش دوم خط مشیهای اساسی/1/

12- توجه ويژه در برنامه ريزي‌ها و اختصاص امكانات به مسایل تربيت بدني و پرکردن اوقات فراغت بانوان.*ماده 230/

دولت با همکاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهاي تحکیم بنیان خانواده، بازنگري قوانین مقررات مربوطه، پیشگیري از آسیب‌هاي اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادي - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌هاي زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهاي دینی و اصلاح ساختار اداري تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

تدوین امور حقوقی و قضایی زنان*ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینهسازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

.ج - با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسؤول در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان راتهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

*ماده 89/

هـــ) تــدوين و تــصويب طــرح جــامع توانمندســازي و حمايــت از حقــوق زنــان ، در ابعــاد حقــوقي، اجتمــاعي،اقتصادي و اجرايي در مراجع ذي‌ربط

*ماده 100/

د) تأمين آزادي و امنيت لازم، براي رشد تشكل‌هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق کودکان و زنان

*ماده 111/

ج) انجام اقدامهاي لازم، از جمله تهيه برنامههاي پيشگيرانه و تمهيدات قـانوني و حقـوقي بـه منظـور رفـع خشونت عليه زنان.

*ماده 230/

دولت با همکاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها تدوین وتصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان» خانواده مشتمل بر محورهاي تحکیم بنیان خانواده، بازنگري قوانین مقررات مربوطه، پیشگیري از آسیب‌هاي اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادي - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌هاي زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهاي دینی و اصلاح ساختار اداري تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

باروری زنان

*ج - تصویر کلان برنامه/جمعیت

1-1- ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.

*جمعیت/1-5/

الف - تأکيد بر آموزش آگاهي بانوان در مقاطع سني بالقوه باروري، در زمينه مزيتهاي کنترل باروري.
سند ملی امنیت بانوان و کودکان

__________

__________

__________

__________

*ماده 227/

دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامهریزي نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداري، وزارت کشور، شوراي عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري، وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌هاي برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.

تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

__________

__________

__________

__________

*ماده 26/

سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌هاي کارشناسی براي متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.

بیمه خاص زنان

__________

__________

__________

__________

*ماده 3/

د - تشکیل صندوق‌هاي بیمهاي مورد نیاز ازقبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: