پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۳۵۷۹۶
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶
در بین زنان نیز متوسط بیش‌ترین زمان صرف‌شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با 5 ساعت و 25 دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 10 دقیقه و مشارکت اجتماعی با 1 ساعت و 11 دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه‌روز بوده است.


گردآوری آمارهای گذران وقت افراد جامعه از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر مورد توجه برنامه‌ریزان و محققان مطالعات اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها قرار گرفته است. بررسی متوسط زمان سپری‌شده توسط افراد جامعه در هر گروه فعالیت و در نتیجه شناخت الگوی گذران اوقات وقت افراد در هر یک از گروه‌های مختلف اجتماعی، مبنایی برای برنامه‌ریزی در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور را فراهم می‌کند.

به گزارش مهرخانه، مطابق گزارش مرکز آمار ایران فعالیت‌های گذران وقت به چند گروه اصلی تقسیم‌ شده است:
1.    کار و فعالیت‌های شغلی؛
2.    فعالیت‌های خانه‌داری؛
3.    فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه؛
4.    فعالیت‌های آموزشی و فراگیری؛
5.    مشارکت اجتماعی؛
6.    تفریح و سرگرمی (این گروه شامل حضور فعال در فعالیت‌های هنری، موسیقی، تئاتر و....، اشتغال به بازی‌های رایانه‌ای و غیررایانه‌ای و.. است)؛
7.    فعالیت‌های ورزشی؛
8.    استفاده از رسانه‌های جمعی (این گروه شامل مطالعات غیردرسی و غیرکاری، تماشاکردن و یا گوش دادن تلویزیون و رادیو، استفاده از فناوری رایانه، رفتن به کتابخانه و... است)؛
9.    نگه‌داری و مراقبت‌های شخصی (این گروه شامل فعالیت‌هایی می‌شود که لازم است توسط خود فرد در ارتباط با نیازهای زیستی انجام گیرد، مانند خوابیدن، خوردن، استراحت‌ کردن، نگهداری و مراقبت‌های بهداشتی، فعالیت‌های مذهبی، برنامه‌‌ریزی و تفکر و....).

چکیده‌ای از یافته‌های بررسی الگوی گذران وقت ایرانیان در تابستان 94
بررسی الگوی گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر بر اساس نتایج فصل تابستان 1394 نشان می‌دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با 3 ساعت و 23 دقیقه، کار و فعالیت‌های شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با 2 ساعت و 15 دقیقه بوده است. همچنین متوسط کمترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با 2 دقیقه بوده است.

زنان و خانه‌داری، استفاده از رسانه‌های جمعی و مشارکت اجتماعی
در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی با 4 ساعت و 54 دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 20 دقیقه و خانه‌داری 1 ساعت و 17 دقیقه بوده است. در بین زنان نیز متوسط بیش‌ترین زمان صرف‌شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه‌داری با 5 ساعت و 25 دقیقه، استفاده از رسانه‌های جمعی 2 ساعت و 10 دقیقه و مشارکت اجتماعی با 1 ساعت و 11 دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه‌روز بوده است.

متوسط زمان سپری‌شده توسط جمعیت 15 ساله و بیش‌تر به تفکیک فعالیت‌های گذران وقت بر حسب جنس در نقاط شهری کشور: تابستان 94
 

منبع: مرکز آمار ایران

متوسط زمان سپری‌شده توسط جمعیت 15 ساله و بیش‌تر به تفکیک گروه‌های فعالیت گذران وقت بر حسب جنس در نقاط شهری: تابستان 1394
 

منبع: مرکز آمار ایران

تغییرات الگوی فعالیت‌های گذران وقت در تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388
بررسی الگوی فعالیت‌های گذران وقت در فصل تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388 حاکی از آن است که متوسط زمان صرف‌شده در گروه‌های فعالیت گذران وقت در دو فصل مذکور تفاوت داشته است. بیشترین افزایش زمان صرف‌شده در تابستان 1394 نسبت به تابستان 1388 مربوط به فعالیت خانه‌داری برابر با 23 دقیقه و بعد از آن به کار و فعالیت‌های شغلی برابر 11 دقیقه و مشارکت اجتماعی برابر 7 دقیقه بوده است. همچنین در تابستان 1394 بیشترین کاهش زمان به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی با 24 دقیقه اختصاص داشته است.

متوسط زمان سپری‌شده توسط جمعیت 15 ساله و بیشتر به تفکیک فعالیت‌های گذران وقت در نقاط شهری: تابستان 1388 و تابستان 1394
 
منبع: مرکز آمار ایران

متوسط زمان سپری‌شده توسط افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک گروه‌های فعالیت گذران وقت در نقاط شهری: تابستان 1388 و تابستان 1394
 
منبع: مرکز آمار ایران

مردان شاغل 7 ساعت و 26 دقیقه و زنان شاغل 5 ساعت و 10 دقیقه به فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند
در بین شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیش‌ترین زمان صرف‌شده در شبانه‌روز مربوط به کار و فعالیت‌های شغلی با 7 ساعت و 8 دقیقه و کم‌ترین زمان صرف‌شده مربوط به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با 1 دقیقه بوده است. در فصل تابستان مردان شاغل 7 ساعت و 26 دقیقه و زنان شاغل 5 ساعت و 10 دقیقه از اوقات 24 ساعت خود را به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند.

برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت‌ نگهداری و مراقبت شخصی، استفاده از رسانه‌های جمعی با 3 ساعت و 29 دقیقه و فعالیت‌های خانه داری با 2 ساعت و 40 دقیقه بیشترین و فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با 3 دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

بررسی گذران وقت در بین هریک از طبقات جمعیت غیرفعال اقتصادی گویای آن است که متوسط بیش‌ترین زمان صرف‌شده مربوط به فعالیت‌های نگهداری و مراقبت شخصی است. همچنین در بین این گروه از جمعیت بعد از فعالیت مذکور، خانه‌داران به طور متوسط بیشترین زمان خود را صرف گروه فعالیت‌های خانه داری کرده، محصلان صرف گروه فعالیت‌های استفاده از رسانه‌های جمعی و افراد دارای درآمد بدون کار (بازنشستگان و...) به طور متوسط بیشترین اوقات خود را به فعالیت‌های استفاده از رسانه‌‌های جمعی اختصاص داده‌اند.

‌5- متوسط زمان سپری شده توسط افراد 15 ساله و بیشتر به تفکیک گروه‌های فعالیت‌ گذران وقت بر حسب جمعیت فعال: تابستان 1394

منبع:مرکز آمار ایران

نگاهی به سرانه مطالعه در ایران
عام‌ترین تعریف از سرانه مطالعه، میانگین مدت زمان مطالعه یک نفر در یک شبانه‌روز است. در این حالت میزان مطالعه همه افراد یک جامعه را با هم جمع و سپس نتیجه را بر تعداد افراد آن جامعه و تعداد روزهای در نظر گرفته‌شده تقسیم می‌کنند. برای مثال سرانه مطالعه 13 دقیقه‌ای به این معنی است که در ایران 80 میلیون نفری، هر روز بیش از 17 میلیون ساعت مطالعه انجام می‌شود. از این میزان به‌طور میانگین به هر یک نفر، 13 دقیقه وقت می‌رسد.

در بسیاری از کشورهای جهان منظور از مطالعه، صرف مطالعه کتاب است. از این نظر مطالعه روزنامه‌ها، سایت‌ها، ادعیه و... مورد نظر نیست. اما برخی دیگر از کشورها مطالعه روزنامه‌ها و سایت‌های خبری – تحلیلی را نیز در آمارهای خود لحاظ می‌کنند. اما به هر حال براساس تحقیقات به‌عمل آمده و با تکیه بر هر دو تعریف از مطالعه، کشورهای در حال توسعه کمترین سرانه را به خود اختصاص می‌دهند. در این کشورها بیشتر افراد مطالعه نمی‌کنند و استفاده و ترویج محصولات فرهنگی نهادینه نشده است.

 

عضویت در شبکه‌های اجتماعی؛ الگوی فراغتی در دنیای جدید
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در زندگی افراد بر هیچ‌کس پوشیده نیست که همین موضوع لزوم بررسی این تأثیر را آشکار می‌کند. این‌که سن، جنس، تحصیلات، شغل و سایر ویژگی‌های فردی تا چه اندازه بر استفاده افراد در شبکه‌های اجتماعی مؤثر است.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) به منظور بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ابعاد زندگی مردم، در آذر ماه سال 94، طرح نظرسنجی با موضوع «بررسی دیدگاه شهروندان ایرانی در مورد شبکه‌های اجتماعی» را در سطح ملی اجرا کرده و نتایج آن را اعلام کرد. جامعه آماری این نظرسنجی شامل تمامی افراد بالای ۱۸ سال در خانوارهای معمولی ساکن در ۳۱ استان ایران بوده و اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطای نسبی، ۴۴۰۰ نفر به دست آمده است.

مردان بیشتر از زنان عضو شبکه‌های اجتماعی هستند/ متأهل‌ها بیشتر از مجردها
بررسی رابطه بین عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و جنسیت در این پژوهش نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان عضو شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. همچنین وضعیت تأهل اعضای شبکه‌های اجتماعی‌ حاکی از این است که افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند. متأهل‌ها سهمی ۶۲.۷ درصدی در شبکه‌های اجتماعی دارند و مجردها ۲۷.۴ درصد از این سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

 
منبع: ایسپا

 
منبع: ایسپا

انتهای پیام/ 950815

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار